Retningslinjer for uttak og stafetten

Retningslinjer for uttak 

Styret ønsker å opplyse om prosessen rundt og retningslinjene for selve laguttaket. På denne måten kan de som ønsker å være med på laget forberede seg best mulig.

Det presiseres først at alle er hjertelig velkomne på samtlige treninger, også etter laguttaket.

Laget skal bestå av 13 gutter og 11 jenter. Av disse skal tre gutter og én jente sykle. De resterende ti guttene og ti jentene skal løpe. Det skal i tillegg tas ut seks funksjonærer.

Laguttaket vil bestå av uttaksløp på Skansemyren. Uttaksritt skjer i Hausdalen.

Det vil bli avholdt to uttaksløp. Dette er først og fremst fordi det er vanskelig å finne én dato som passer for alle, men også for å åpne for at løpere kan forsøke å forbedre resultatet fra første uttaksløp. Styret har mulighet til å avholde ekstra uttaksløp, dersom det viser seg at noen verken kan løpe det første eller det andre uttaksløpet. For studenter som er på utveksling kan eget uttak avtales. Jentene og guttene løper da henholdsvis 2000- og 3000-meter på bane.

________________________________________________________________________________________

 

Løp

Fellesstart.

Hvor: Skansemyren løpebane.

Distanse gutter: 3000 meter.

Distanse jenter: 2000 meter

Sykkel

Intervallstart

Hvor:   Hausdalen: Kart

Jenter Gutter
Distanse Ca 16 km Ca 16 km
Løypebeskrivelse Start/mål ved første langstrekk (like nedenfor busstoppet). Vending innerst i dalen (snuplass). Start/mål ved første langstrekk (like nedenfor busstoppet). Vending innerst i dalen (snuplass).
Forventet tid 25-30 min 20-25 min

oo

Kriterier for å komme med på laget

  • Sportslige prestasjoner: tiden fra uttaksløpet.
  • Oppmøte: Dersom det er små marginer mellom løpernes eller syklistens resultat fra uttaket, forbeholder styret seg retten til å legge vekt på treningsoppmøte og engasjement i Lovstafetten.

Funksjonærer

Dersom man ikke kommer med på løpe- eller sykkellaget er det mulig å delta på stafetten som funksjonær. Bergenslaget stiller vanligvis med seks funksjonærer. Ved valg av funksjonærer vil det hovedsakelig bli lagt vekt på treningsoppmøte og engasjement i Lovstafetten. Det er også en nødvenighet at de fleste funksjonærer har førerkort. Dette er tradisjonen tro veldig populært. En opplevelse uten like garanteres. Nyinnvalgte og nåværende styremedlemmer, som ikke er kvalifisert som løper eller syklist, må nødvendigvis ha fortrinnsrett.

Generell informasjon

Styret i Lovstafetten ønsker alle sammen lykke til med trening fremover. Det påpekes nok en gang at vi håper du fortsetter å komme på trening fremover. Ikke bli skremt av at det skal være uttaksløp. Det er lav terskel for å løpe uttak, da det å få prøvd seg på en fellesstart er en spennende erfaring i seg selv. Et underliggende formål med uttaksløpet er at hver enkelt ”slår sin egen tid”.

For oppdateringer og øvrig informasjon, følg med på vårt nettsted eller Facebook-siden «Lovstafetten Bergen». Her annonseres bl.a. ukentlig treningsplan og sosiale arrangementer.

Løpe– og sykkellaget vil bli annonsert på lovstafetten.com, samt Facebook-siden «Lovstafetten Bergen» så snart uttak er gjennomført.

Og husk, det finnes ikke dårlig vær i Bergen, bare dårlige løpeklær. Etter løpeøkten har du garantert oppnådd bedre kondis, fått strammere rumpe, stiftet nye bekjentskaper og trukket på smilebåndet en del ganger.

Tiden mellom laguttaket og stafetten

De som blir tatt ut til å løpe og sykle stafetten forplikter seg selvsagt til å delta på henholdsvis løpe- og sykkeltreningene som arrangeres frem mot stafetten, så langt dette lar seg gjøre. Dette er viktig både for at laget fysisk sett skal være best mulig rustet til stafetten og for å legge grunnlaget for et sammensveiset lag. Det vil skreddersys et opplegg for å nå målet om å vinne stafetten.

 

Stafettreglement 

Kapittel I

§ 1 (Lagets sammensetning)

Hvert lag skal bestå av 24 personer.

Løpelaget består av 20 personer, 10 jenter og 10 gutter.

Sykkellaget består av 4 personer. Kjønnsfordelingen avtales av arrangementsledelsen på forhånd, men begge kjønn må være representert.

§ 2 (Etappens lengde)

Løpeetappene skal være på mellom 5 og 10 minutter. Sykkeletappene skal være på mellom 15 og 30 minutter.

§ 3 (Veksling)

Etter 5 minutter løping eller 15 minutter sykling kan lagene etter eget ønske foreta veksling. Det må veksles innen respektive 10 og 30 minutter. Veksling skjer ved første tydelige kroppskontakt.

Dersom en sykkeletappe fullføres uten at syklisten som sykler sist har syklet i 15 minutter, må denne syklisten begynne å sykle neste sykkeletappe for å fullføre tiden. Veksling kan så foretas etter at tiden han eller hun syklet i forrige etappe og tiden han eller hun sykler i gjeldende etappe utgjør 15 minutter til sammen.

Dersom en løpeetappe fullføres uten at løperen som løp sist har løpt i 5 minutter, kan denne løperen begynne å løpe neste løpeetappe for å fullføre tiden. Veksling kan så foretas etter at tiden han eller hun løp i forrige etappe og tiden han eller hun løp i gjeldende etappe utgjør mellom 5 og 10 minutter til sammen.

§ 4 (Krav til lag)

Hver av deltakerne på stafetten må fullføre minst én etappe.

På løpeetappene er det ikke lov å benytte seg av mer enn 8 ulike løpere per etappe.

Lagene kan ikke benytte en løper på mer enn 8 etapper før alle på løpelaget har løpt 5 ganger hver.

Lagene kan ikke benytte en syklist på mer enn 5 etapper før alle på sykkellaget har syklet 3 ganger hver. Dette gjelder også dersom ett av lagene stiller med færre enn 4 syklister. For at en etappe skal være kvalifisert må kravene til minstetid etter § 3 være oppfylt.

Dersom det oppstår kvalifisert skade kan bestemmelsene i første, tredje og fjerde ledd fravikes. Dette avgjøres av arrangementsledelsen. Dersom § 4 femte ledd kommer til anvendelse skal det andre laget også gis anledning til å fravike de(n) aktuelle bestemmelsen(e) på lik linje med det andre laget.

§ 5 (Gjennomføring)

Det skal arrangeres åpningsseremoni og avslutningsseremoni. Lovsamlingene som skal overrekkes til utvalgte tingretter skal signeres på åpningsseremonien.

Samtlige etapper skal gjennomføres ved at jente og gutt konkurrerer annenhver gang. Dette gjelder ikke for sykkeletappene dersom det ikke er jevn kjønnsfordeling på sykkellaget.

Dersom sykkellaget består av tre gutter og én jente, skal jentesyklisten sykle minst fire av seks sykkeletapper. Laget bestemmer selv hvilke etapper jentesyklisten ikke skal sykle dersom hun skal stå over en etappe.

Siste etappe gjennomføres som jaktstart. Det jaktende lag starter likevel ikke mer enn 4 minutter bak det startende.

Arrangementsledelsen kan før start på den enkelte etappe beslutte at etappen skal endres eller sløyfes dersom tiden tilsier dette.

§ 6 (Reserve)

Ingen av lagene får benytte reserve. Endelig lagoppstilling må være fastsatt skriftlig senest før start på første etappe.

§ 7 (Tunnel, rundkjøring og andre trafikale utfordringer)

Dersom etappen innebærer passering av tunnel skal løpet stanses foran tunnelen. Deltakerne kjøres gjennom tunnelen av følgebilene. Ved utgangen av tunnelen startes løpet med den tidsdifferanse som var gjeldende før tunnel.

Arrangementsledelsen kan før start på den aktuelle etappe bestemme at det kan løpes gjennom en tunnel dersom det finnes forsvarlig.

På sykkeletappene sykles det gjennom tunnel, med mindre arrangementsledelsen ikke finner det forsvarlig. Dette skal avklares før start på den aktuelle etappe.

Det skal ikke konkurreres gjennom lysregulerte kryss, farlige rundkjøringer eller særlig tettbebygde strøk. Arrangementsledelsen kan før start på hver etappe vurdere om dette kommer til anvendelse på den aktuelle etappe. Dersom det er særlig kort avstand mellom to steder det avtales at det skal stoppes, kan det i tillegg avtales at strekningen mellom disse stedene ikke skal inngå i konkurransen.

§ 8 (Spesielt om gjennomføring av sykkeletappene)

Arrangementsledelsen kan før hver etappe avtale at det ikke skal sykles på visse strekninger dersom det kreves av hensyn til forsvarlig gjennomføring. Det skal her legges vekt på om syklisten vil kunne oppnå hastigheter som er større enn den alminnelige trafikkflyt.

Pacekjøring bak kjøretøy er forbudt. Dette gjelder ikke dersom pacekjøringen skyldes kødannelse. Ved vedvarende kø kan det av dommerne underveis bestemmes at løpet skal stanses.

§ 9 (Sikkerhetskrav)

Løperne og syklistene skal være utstyrt med refleks etter mørkets frembrudd, godt synlig forfra og bakfra.

Syklister skal anvende hjelm under sine etapper.

Eventuelle pålegg fra politiet må til enhver tid følges.

Arrangementsledelsen kan før start på den enkelte etappe beslutte at etappen skal endres eller sløyfes dersom sikkerhetsmessige årsaker tilsier dette.

Både løpere og syklister må til enhver tid holde seg mellom veiskulder og veiens midtlinje med mindre annen beskjed gis av dommerne.

§ 10 (Ro-etappen)

Arrangementsledelsen kan på forhånd avtale at det skal ros over Hardangerfjorden.

Etappen skal ikke gjennomføres dersom været og sjøen setter roerne i fare. Redningsvest skal benyttes av samtlige i båtene.

Dersom det er variasjon i båtens standard, kan arrangementsledelsen i samråd beslutte å halvere betydningen av en eventuell tidsdifferanse. Dette må avgjøres før ro-etappen startes.

§ 11 (Sykkelutstyr)

Sykkellagene skal benytte landeveissykler med standard bukkehornstyre uten påmonterte bøyler av noe slag. Tempoutstyr skal ikke benyttes. Under dette regnes temposykkel, tempohjelm og platehjul. Sykkelhjulene skal ikke ha mindre enn 12 eiker og felghøyde skal ikke overskride 60 mm.

§ 12 (Sykkeletappe)

På sykkeletappene skal betydningen av tidsdifferansen divideres på 2 før den blir lagt til sammenlagt tid.

 

Kapittel II

§ 13 (Sjåfør)

Fører av kjøretøyet har til enhver tid ansvar for at kjøretøyet blir håndtert i tråd med gjeldende trafikkbestemmelser. Han/hun skal i tillegg se til at den øvrige trafikken ikke blir unødig hindret.

Kjøretøyet skal bevisst brukes slik at det gir deltakerne størst mulig beskyttelse mot den øvrige trafikken.

§ 14 (Arrangementsledelsen)

Arrangementsledelsen skal påse at arrangementet følger de regler som er satt opp for stafetten.

Arrangementsledelsen består av 3 styremedlemmer fra hvert av lagene. Hvert lag må oppnevne sine representanter før stafetten starter. Arrangementsledelsen er beslutningsdyktige når hvert lag er representert med like mange medlemmer.

§ 15 (Dommere og funksjonærer)

Dommerne skal påse at lagene følger de regler som er satt opp for stafetten.

Ved regelbrudd kan dommerne i samråd ilegge et lag en advarsel eller et tidstillegg. Tidstillegget skal minst tilsvare den tidsbegunstigelse regelbruddet medførte.

Ved bevisste eller gjentatte regelbrudd skal det vurderes om det uavhengig av eventuell tidsbesparelse skal gis ekstra/standardiserte tillegg i tiden. Et slikt tidstillegg kan være på mellom 5 sekunder til 30 sekunder.

Funksjonærer bistår med nødvendige oppgaver under avvikling av stafetten. Funksjonærene som sitter i dommerbilene fungerer som dommere.

Antall funksjonærer som er med på stafetten avtales på forhånd. Avtalen gjøres av styrene i Oslo og Bergen.

Dommerne skal sitte i egen bil, og ha sambandsmuligheter med følgebilene. 1 dommer fra hvert lag skal til enhver tid følge begge lagene, og innebærer at det til enhver tid skal være dommere fra hvert lag representert i begge dommerbilene.

Presseteamet skal se til at stafetten får mest mulig pressedekning underveis og lede overrekkelsen av Lovsamlinger til tingrettene som besøkes. Presseteamet skal bestå av 1 person fra hvert av lagene.

 

Kapittel III

§ 16 (Tidtaking)

Tiden startes på avtalte steder i henhold til løypebeskrivelsen. Som utgangspunkt skal starttidspunktet i løypebeskrivelsen følges.

Dommeren varsler i rimelig tid om når tiden skal startes igjen før kommende etappe starter. Lagene må være klare til den tid dommeren har fastsatt. Dersom det oppstår uforutsette komplikasjoner for laget som ikke gjør det mulig å fortsette stafetten på forsvarlig måte, kan dommeren utsette starttidspunktet til lagene er klare igjen.

Tiden stoppes på avtalte steder i henhold til løypebeskrivelsen. Tiden skal også stoppes underveis på en etappe dersom det følger av bestemmelser eller avtale gjort i henhold til reglementet. Tiden startes igjen så fort lagene innfinner seg på startsted dersom det har blitt stans i konkurransen underveis på en deletappe.

§ 17 (Laguttak)

For å delta på stafetten må man være registrert student ved det juridiske fakultet i Oslo eller det juridiske fakultet i Bergen i det semesteret Lovstafetten blir arrangert. I tillegg stilles det krav om at deltageren avlegger eksamen i fag som inngår i mastergraden i rettsvitenskap i det semesteret Lovstafetten blir arrangert.

Kravet om avleggelse av eksamen kan ved godkjenning fra arrangementsledelsen fravikes dersom vedkommende deltaker:

  1. Har vært på utveksling som inngår som en del av mastergraden i rettsvitenskap, eller
  2. Har eller har hatt traineopphold/internship og eller praktikantopphold, eller
  3. Har jobbet for JURK, Jussbuss, Gatejuristen, Jushjelpen, Jusformidlingen, eller
  4. Er deltidsstudent.

Listen for unntak fra eksamenskravet er uttømmende. De opplistede grunner skal normalt medføre at arrangementsledelsen godkjenner vedkommende som deltaker. Andre engasjement krever særskilt godkjenning etter søknad til arrangementsledelsen.

Utvekslingsstudenter kan delta dersom de avlegger eksamen ved det aktuelle fakultet i det semesteret Lovstafetten arrangeres.

Dersom det er tvil om tilhørighet til en mulig deltaker, skal det foretas en vurdering vedrørende hvilket lag denne skal delta for. Momenter som studiested, eksamenssted, ønsker til eventuell deltagelse o.l. legges til grunn ved vurderingen. Vurderingen blir foretatt av arrangementsledelsen.

Har man fått cand.jur.-graden eller mastergraden er man ikke lenger aktuell for deltagelse i stafetten.

De respektive komiteer står fritt til å velge uttaksmetode. I tillegg til fysisk form, bør det allikevel legges vekt på treningsoppmøte, oppmøte på dugnader etc.

 

Kapittel IV

§ 18 (Økonomi)

Fellesutgifter i forbindelse med avvikling av stafetten deles likt mellom lagene. Med fellesutgifter menes utgifter til gjennomføringen som påløper i like stor grad for begge lagene. Fellesutgifter inkluderer også utgifter til overnatting og transport.

En kommentar om “Retningslinjer for uttak og stafetten

  1. Tilbaketråkk: Uttaksløp til Lovstafetten 2014 | Lovstafetten - Bergen

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s